Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że podpisała umowę ubezpieczenia OC lekarzy weterynarii członków naszej Izby z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.
Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, tj. od 01.06.2010r do 30.05.2011r.
Ubezpieczeni są członkowie ŚILW, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje powstałe szkody z tytułu wykonywanego zawodu lekarza weterynarii, lub czynności wykonywanych w ramach wyznaczenia przez Inspekcję Weterynarii oraz prowadzonych badań naukowo - diagnostycznych, w następstwie których ubezpieczeni członkowie ŚILW zobowiązani są do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

  • Zgłoszenie szkody należy dokonać na drukach Operatu szkodowego,
  • Powyższy druk dokumentu prosimy pobierać w siedzibie Izby, lub może być przesłany na adres, na życzenie lekarza weterynarii,
  • Wypełnione druki należy składać w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kielcach ul. Ściegiennego 203,
  • Sprawy będą załatwiane wyłącznie za pośrednictwem Izby