Działając zgodnie z Instrukcją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15.12.2011 r. dotyczącą zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
Powiatowy Lekarz w Pińczowie ustala następujący zakres czynności urzędowych przewidzianych do wykonania przez lekarzy weterynarii w drodze wyznaczenia w 2019 roku:
1. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w rzeźniach na terenie powiatu pińczowskiego:
a. Ubojnia Zwierząt” Piotr Różalski” Halina Różalska, Pińczów
b. P.P.H.U. „Białczyk”, Ryszard Białczyk, Zagajów
c. P.P.H.U „Eskulap”, Michał Zieliński Mariusz Zieliński, Iżykowice.
2. pobierania próbek do badań;
3. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:
– Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni PTDW nr 11,12, 13;
Wnioski o wyznaczenie dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Pińczowie oraz do pobrania na stronie:
www.piwpinczow.topbip.pl – załącznik Nr 1,
Wypełnione czytelnie wnioski oraz oświadczenia wraz z załącznikami (zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na formularzu wniosku) należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii Pińczowie w nieprzekraczalnym terminie
– do dnia 6 maja 2019 roku.
Termin rozpatrywania wniosków do 10 maja 2019 roku .
Lista wyznaczonych do przeprowadzania czynności urzędowych lekarzy weterynarii będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie.
Załącznik Nr 1 Wniosek o wyznaczenie.
Załącznik Nr 2 Oświadczenie ZUS.

Pobierz ogłoszenie